Gyermek és ifjúságvédelem

 

A gyermekvédelmi feladatok célja:

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, ill. enyhítse azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést megzavarják, gátolják.

Az iskolai gyermekvédelem elsődleges célja, hogy megelőzze a gyermekek veszélyeztetettségét, ill. csökkentse vagy megszüntesse azt, valamint biztosítsa azokat a pedagógiai tevékenységeket, melyekkel a szociális hátrányok enyhíthetők.

Intézményi kötelező feladataink:

A gyermek és ifjúságvédelem minden pedagógus feladata. A gyermekvédelmi feladatok megoldásában központi szerepe van az osztályfőnöknek, ő koordinálja az osztályban tanító pedagógusok gyermekvédelmi tevékenységét. Jelzi a problémákat, szakemberhez irányítja a segítségre szoruló tanulókat, szükség esetén segít a szülőknek a nevelési problémák és nehézségek megoldásában. Számon tartja a mulasztást, igazolatlan hiányzások esetén értesíti a szülőket.  Segíti osztályában a tanulók beilleszkedését a közösségbe, adott esetben a továbbtanulásban, pályaválasztásban. Különös odafigyeléssel foglalkozik a beilleszkedési, nevelési és magatartási nehézségekkel küzdő tanítványaival, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek személyiségének és családi hátterének megismerésével, felderítésével. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetén javasolja a tanulószobát, felzárkóztató foglalkozáson való részvételt. A tanuló veszélyeztetettsége esetén a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott felelőssel együtt felveszi a kapcsolatot a hivatásos gyermekvédelmi szervekkel, intézményekkel.

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelt feladatként jelenik meg a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók problémáinak kezelése, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, ill. megszüntetése. Feladatunk a veszélyeztetett, ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a felzárkóztatásra szoruló tanulók segítése, valamint az esélyegyenlőség megteremtése. A fentiek mellett kiemelten fontos feladat a prevenció.

 

 

Cél:

-A gyerekek gondozásának, oktatásásnak, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi fejlődésének előmozdítása, támogatása.

-Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme.

-Jogaik érvényesülésének biztosítása.

-Hátrányos helyzet észrevétele.

-Szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszeréről, segítése a helyi támogatások rendszerében.

 

 

Feladatok:

A tantestület körében:

-jelzőrendszer kiépítése a napközis nevelők és osztályfőnökök körében a be nem fizetett étkezési díjak miatt az iskolai étkeztetésből kimaradó tanulók feltérképezésére. Szükség esetén jelzés a Szociális Szolgáltatási Központ felé.

-hátrányos megkülönböztetés elkerülése

-integrációs feladatok az esélyegyenlőség megteremtése érdekében

-igazolatlan hiányzások figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés a Kormányhivatal és Szociális Szolgáltatási Központ felé

-kapcsolattartás külső intézményekkel (családsegítővel, szociális munkatárssal, Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámhatósággal, iskolaorvossal, védőnővel, iskolapszichológussal)

-esetmegbeszéléseken való részvétel, szükség esetén esetmegbeszélés szervezése

-gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények elérhetőségének elhelyezése jól látható helyeken: nevelői szobában, iskolai faliújságon

-együttműködés a DÖK-kel

 

 

Szülők körében:

-együttműködés, szemléletformálás

-tanácsadás, tájékoztatás kötelességekről és jogokról

-igazolatlan hiányzásokról jelzés küldése

-osztályfőnökök által az iskolai gyermekvédelmi munkát segítő felelős elérhetőségének biztosítása

 

Mulasztással összefüggő feladataink:

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

10 igazolatlan óra: az iskola írásban értesíti a szülőt

10 óra fölött: az iskola írásban értesíti a gyermekjóléti szolgálatot

30 óra után: az iskola írásban értesíti a szabálysértési hatóságot (rendőrség) valamint a gyermekjóléti szolgálatot)

50 óra után: az iskola írásban kezdeményezi a Mák-nál a családi pótlék szüneteltetését

 

Szociális Szolgáltatási Központ elérhetősége:

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 42.sz.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: www.hb-szszk.hu

tel: 52/371-066     

készenléti ügyelet: 20/2714096  (A nyitvatartási időn túl 16 órától reggel 8-ig, valamint hétvégén és ünnepnapokon is hívható.)

Intézményvezető: Töviskes Mária Magdolna

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:   hétfő-kedd: 8-12

                                                               szerda: 8-16

                                                               csütörtök: 8-18

                                                               péntek: 8-12

Jogi tanácsadás: csütörtök: 16-18  dr. Fábián Ildikó